Begroting 2021

P3 Economie

3.4 Economische promotie

Wat gaan we daarvoor doen ?    

3.4 Economische promotie

Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Verwachte daling bezoekers als gevolg van corona

Marketingstichting V&W

Meting/onderzoek stand van zaken en versterking economisch rendement toerisme en recreatie

Uitvoering economische agenda

Toelichting

Verwachte daling bezoekers als gevolg van corona
Nederland verwacht minder internationale toeristen als gevolg van corona. Het economisch en maatschappelijk rendement van toerisme zal mogelijk hierdoor afnemen. Dit heeft impact op het in stand houden en kwaliteitsverbetering van (centrum)voorzieningen en groengebieden, het creëren van werkgelegenheid en het versterken van de concurrentiekracht en het Vestigingsklimaat.

Meting/onderzoek stand van zaken en versterking economisch rendement toerisme en recreatie
Er vindt een meting/onderzoek plaats naar de stand van zaken en versterking van het rendement van toerisme en recreatie over het jaar 2021. Hiermee wordt tevens inzicht verkregen in de lange termijn gevolgen van de coronacrisis in 2020. Op basis van de onderzoeksresultaten zullen verdere acties worden bepaald.  

Versterkte concurrentiekracht Voorschoten
Om de concurrentiekracht van Voorschoten te vergroten en te zorgen dat Voorschotenaren profijt hebben van toerisme worden samen met de Marketingstichting, ondernemers en (regio)partners uitvoering gegeven aan het in de Service Level Agreement gemaakte afspraken. Er wordt ingezet op een toename van verblijfsduur van bezoekers, een toename van het aantal banen in toeristische branche en een toename van toeristische bestedingen door de regionale samenwerking voort te zetten en te versterken. De opgave is groter geworden door de huidige crisis. Het gaat hierbij onder andere om:

  • campagnes om bewoners, bedrijven en bezoekers te verbinden met Voorschoten;
  • promotie van Voorschoten als aantrekkelijke gemeente via (streek)magazines, influencers, website, advertenties, beurzen, promotiefilms en (social)media;
  • wandel- en fietsroutes;
  • toeristische kaart met high-lights;
  • vergroten netwerk ondernemers onder andere met partnerbijeenkomsten;
  • doorontwikkelen van Toeristisch Informatiepunt;
  • evenementen, arrangementen, activiteiten voor bewoners en bezoekers.
Deze pagina is gebouwd op 10/05/2020 10:45:26 met de export van 09/21/2020 13:26:18