Begroting 2021

Financiële begroting

Toelichting baten en lasten

Tabel 54

Programma

Rekening

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2019

2020

2021

"-"= nadeel / "+"= voordeel

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

39.433

-14.115

25.317

39.837

-13.842

25.995

41.336

-14.117

27.219

P1 Veiligheid

175

-1.897

-1.722

205

-2.100

-1.895

205

-2.160

-1.955

P2 Verkeer en vervoer

234

-3.046

-2.811

124

-3.641

-3.517

124

-3.580

-3.455

P3 Economie

225

-403

-178

233

-476

-243

229

-408

-179

P4 Onderwijs

163

-1.720

-1.557

391

-1.751

-1.360

284

-1.673

-1.389

P5 Sport, cultuur en recreatie

487

-4.842

-4.355

683

-6.221

-5.538

253

-4.274

-4.022

P6 Sociaal Domein

5.411

-19.551

-14.139

7.194

-22.463

-15.268

5.440

-20.509

-15.068

P7 Volksgezondheid en milieu

6.444

-6.494

-50

7.075

-7.143

-68

6.852

-6.940

-88

P8 Wonen en bouwen

3.567

-2.027

1.540

1.361

-3.084

-1.723

3.909

-5.688

-1.779

Saldo van baten en lasten

56.139

-54.094

2.045

57.103

-60.720

-3.617

58.633

-59.350

-717

Onttrekking aan reserves

3.720

-

-

6.263

-

-

2.451

-

-

Toevoeging aan reserves

-

-2.411

-

-

-2.823

-

-

-636

-

Mutaties reserves

-

-

1.308

-

-

3.440

-

-

1.815

Geraamde resultaat

59.859

-56.505

3.353

63.366

-63.543

-177

61.084

-59.986

1.098

Per saldo geeft 2021 na mutaties over de reserves een resultaat te zien van € 1.097.812.

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2020 10:45:26 met de export van 09/21/2020 13:26:18