Begroting 2021

Bijlagen

Incidentele baten en lasten

Om te kunnen beoordelen of de begroting materieel in evenwicht is ( structurele lasten worden door structurele baten afgedekt) moeten de incidentele baten en lasten inzichtelijk te worden gemaakt.

Onder de lasten en baten die in dit overzicht moeten worden opgenomen, vallen o.a.:

 • bijzondere baten a.g.v. verkoop van gemeentelijke eigendommen
 • Verkoop tafelzilver
 • incidentele bouwleges
 • extra afschrijvingen t.l.v. de exploitatie
 • extra dotaties aan voorzieningen o.a. voor onderhoud
 • investeringen met maatschappelijk nut die ten laste van een reserve komen
 • dotaties en onttrekkingen aan de concernreserve
 • baten en lasten ten gevolge van incidenteel nieuw beleid
 • voor- en nadelige afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren
 • eenmalige subsidies
 • herstel van schade aan gemeentelijke eigendommen

In de tabellen hierna treft u de incidentele baten en lasten die zijn opgenomen in de begroting 2021 en een berekening van het structureel begrotingsresultaat.

Programma/ Omschrijving 

lasten

Baten

"+/+" is voordeel (bedragen * € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

3. Economie

Stimulering lokale economie

-80

-80

-80

Projecten agenda Leidse regio

-26

-26

Subsidie ondernemersvereniging Dobbewijk/Ondernemersheffing

-26

27

6. Sociaal domein 

Langer thuis wonen 

-75

Beschermd wonen 

-50

Capaciteit omklappen sociaal domein

-105

-105

Toegang jeugdhulp

-269

-269

7. Volksgezondheid en milieu

Milieubeleidsplan

-150

-150

-150

8.Wonen en ruimte 

Herontwikkeling Intratuin

-300

20

Uitvoeren meerjaren prestatieafspraken

-8

Capaciteit bouwen en wonen 

-140

-140

Impactanalyse Omgevingswet

-207

Grex Duivenvoorde Corridor 

-3.244

-2.207

-431

-378

2.286

65

2.715

2.651

979

2.162

-2.263

-2.253

Totaal incidenteel 

-4.679

-2.977

-661

-378

3.312

2.227

452

398

Mutaties reserves 

Storting/Dekking Concernreserve

-300

300

Storting Kapitaallastenreserve

-300

Dekking reserve Bovenwijkse voorzieningen

600

Dekking egalisatiereserve sociaal domein 

546

621

Dekking reserve Invoering Omgevingswet

207

Totaal incidenteel 

-5.279

-2.977

-661

-378

4.965

2.848

452

398

Saldo incidentele baten en lasten 

-314

-128

-210

20

 

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2020 10:45:26 met de export van 09/21/2020 13:26:18