Begroting 2021

Bijlagen

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven

Maatstaf

2021

2022

2023

2024

1a Waarde woningen eigenaren

-3.170.975

-3.172.764

-3.202.452

-3.223.556

1c Waarde niet-woningen eigenaren

-334.372

-334.372

-334.372

-334.372

1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)

-249.292

-249.292

-249.292

-249.292

Subtotaal

-3.754.640

-3.756.428

-3.786.117

-3.807.221

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Maatstaf

2021

2022

2023

2024

1e OZB waarde niet-woningen

79.944

79.944

79.944

79.944

2 Inwoners

4.110.954

4.157.292

4.187.063

4.215.284

3a Eén-ouder-huishoudens

689.473

648.391

651.725

653.265

3b Huishoudens

1.044.709

1.060.292

1.067.902

1.075.150

3c Eenpersoonshuishoudens

196.335

197.408

198.287

199.086

3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

11.779

11.828

11.854

11.903

3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar

44.301

45.477

46.624

47.800

3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

49.887

50.688

51.343

52.144

3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik

1.031.209

939.130

938.765

940.332

3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

389.120

356.769

356.959

358.103

3i-2 Medicijngebruik met drempel

1.425.161

1.438.839

1.446.362

1.453.015

4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)

3.911.923

3.692.843

3.690.554

3.696.714

4b Inwoners jonger dan 65 jaar

83.295

83.935

84.524

85.067

5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar

616.273

630.605

644.901

659.353

5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar

53.112

57.106

60.623

63.348

5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar

600

607

614

621

5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder

175

180

182

190

7 Lage inkomens

82.769

83.076

83.382

83.688

7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

1.071.150

1.069.566

1.069.772

1.069.957

7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar

34.304

34.002

33.770

33.669

7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar

90.946

90.263

89.648

89.157

7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder

76.698

76.072

75.673

75.375

7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

114.515

104.291

104.252

104.426

7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens

-1.224.378

-1.130.761

-1.139.739

-1.147.713

7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen

-1.206.376

-1.102.505

-1.103.084

-1.103.084

7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)

63.116

63.275

63.390

63.549

7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)

167.521

167.906

168.042

168.424

7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)

143.573

144.688

145.697

145.697

8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

635.145

636.471

645.778

657.233

8b Loonkostensubsidie

13.679

13.679

13.679

13.679

8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

69.877

64.058

65.075

66.254

8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens

140.661

129.067

131.218

133.822

8e Re-integratie klassiek

106.257

106.210

106.166

106.120

11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

89.536

89.594

89.967

90.426

11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers

789.458

733.993

733.978

733.591

11c-2 Wajong

187.074

186.889

186.403

185.773

12 Minderheden

395.724

395.700

395.700

395.700

13 Klantenpotentieel lokaal

938.004

941.579

945.059

948.194

14 Klantenpotentieel regionaal

117.354

117.827

118.300

118.726

15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3

-68.726

-62.817

-62.851

-62.851

15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2

-85.281

-77.946

-77.988

-77.988

16 Oppervlakte land

45.670

45.670

45.670

45.670

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

30.799

30.799

30.799

30.799

19 Oppervlakte binnenwater

1.672

1.672

1.672

1.672

21 Oppervlakte bebouwing

60.602

60.602

60.602

60.602

22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

324.396

324.396

324.396

324.396

22a Oppervlakte bebouwing woonkern

228.496

228.496

228.496

228.496

23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

4.621

4.621

4.621

4.621

23a Oppervlakte bebouwing buitengebied

5.766

5.766

5.766

5.766

24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

658.185

664.915

669.707

674.270

25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen

615.369

621.662

626.142

630.408

29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930

27.968

27.968

27.968

27.968

31a ISV (a) stadsvernieuwing

1.641

1.641

1.641

1.641

31b ISV (b) herstructurering

2.218

2.218

2.218

2.218

32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

1.253.351

1.270.010

1.283.252

1.296.119

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente

12.844

12.844

12.844

12.844

35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

188.944

190.883

192.262

193.582

36 Kernen

9.072

9.072

9.072

9.072

36a Kernen met 500 of meer adressen

60.296

60.291

60.279

60.263

37 Kernen * bodemfactor buitengebied

15.027

15.027

15.027

15.027

38 Bedrijfsvestigingen

211.310

211.310

211.310

211.310

39 Vast bedrag

250.082

250.082

250.073

250.073

Subtotaal

20.489.176

20.365.452

20.463.331

20.569.958

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Jaren

2021

2022

2023

2024

Uitkeringsfactor

1,656

1,674

1,675

1,677

Subtotaal (B x C (=uf))

33.930.076

34.091.767

34.276.079

34.495.820

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2021

2022

2023

2024

56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

-37.667

-37.667

-37.667

-37.667

Subtotaal

-37.667

-37.667

-37.667

-37.667

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2021

2022

2023

2024

170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)

10.215

10.215

10.215

10.215

205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)

37.757

37.757

37.757

37.757

223 Armoedebestrijding kinderen (DU)

81.663

81.663

81.663

81.663

383 Inburgering (IU)

37.042

82.327

90.570

90.570

Subtotaal

166.677

211.962

220.205

220.205

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein

Maatstaf

2021

2022

2023

2024

260 Participatie (IU)

151.400

164.877

178.324

190.904

261 Voogdij/18+ (IU)

452.136

452.136

452.136

452.136

Subtotaal

603.536

617.013

630.460

643.040

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker

Aanvullingen v/d gebruiker

2021

2022

2023

2024

Vrijval BCF cf realisatie 2017

120.000

40.000

40.000

40.000

Maatschappelijke begeleiding statushouders

82.950

82.950

82.950

82.950

NTO Jeugdzorg 2022 e.v.

0

342.194

345.591

345.591

Stelpost herverdeling medicijnenmaatstaven 2022

0

-250.000

-255.000

-260.000

Subtotaal

202.950

215.144

213.541

208.541

Totaal

31.110.932

31.341.791

31.516.501

31.722.718

Functie 921 Gemeentefonds

30.507.396

30.724.778

30.886.041

31.079.678

Functie 923 Sociaal Domein

603.536

617.013

630.460

643.040

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2020 10:45:26 met de export van 09/21/2020 13:26:18