Begroting 2021

Programma's

Recapitulatie

Tabel 6 Recapitulatie

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2021

2022

2023

2024

"-"=nadeel/"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

  P0 Bestuur en ondersteuning

555

-5.027

-4.472

537

-5.396

-4.859

503

-5.508

-5.006

720

-5.647

-4.928

  P1 Veiligheid

205

-2.160

-1.955

205

-2.160

-1.955

205

-2.160

-1.955

205

-2.160

-1.955

  P2 Verkeer en vervoer

124

-3.580

-3.455

124

-3.664

-3.540

124

-3.653

-3.529

124

-3.658

-3.534

  P3 Economie

68

-408

-340

41

-382

-342

41

-356

-316

41

-276

-236

  P4 Onderwijs

284

-1.673

-1.389

284

-1.670

-1.386

284

-1.667

-1.383

284

-1.705

-1.421

  P5 Sport, cultuur en recreatie

253

-4.274

-4.022

253

-4.286

-4.034

253

-4.287

-4.034

253

-4.300

-4.047

  P6 Sociaal Domein

5.440

-20.509

-15.068

5.440

-20.425

-14.985

5.440

-20.059

-14.619

5.440

-20.058

-14.618

  P7 Volksgezondheid en milieu

6.852

-6.940

-88

6.739

-6.945

-206

6.783

-7.044

-260

6.783

-6.931

-147

  P8 Wonen en bouwen

3.909

-5.688

-1.779

2.852

-4.121

-1.270

1.076

-2.185

-1.109

1.022

-2.130

-1.108

  Totaal programma's

17.691

-50.260

-32.569

16.475

-49.051

-32.576

14.709

-46.919

-32.210

14.872

-46.867

-31.994

Algemene dekkingsmiddelen

40.922

-884

40.037

40.641

-914

39.727

40.864

-927

39.937

41.094

-935

40.159

Overhead

20

-8.179

-8.159

20

-8.240

-8.220

20

-8.467

-8.447

20

-8.401

-8.381

Heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

-26

-26

0

-26

-26

0

-26

-26

0

-26

-26

Saldo van baten en lasten

58.633

-59.350

-717

57.136

-58.230

-1.094

55.594

-56.340

-746

55.986

-56.229

-243

Mutaties reserves

2.451

-636

1.815

1.429

-20

1.409

558

-20

538

558

-20

538

Geraamde resultaat

61.084

-59.986

1.098

58.565

-58.251

315

56.152

-56.360

-208

56.544

-56.250

295

* De Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 3.4, de overhead (taakveld 0.4), de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien) zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen. De bedragen van deze taakvelden horen bij programma 0 en programma 3 en zijn in deze tabel anders dan in de overige tabellen in deze begroting in mindering gebracht op de bedragen in te tabelregel van programma 0 en programma 3.
Door reserves op te bouwen (doteren) en weer in te zetten (onttrekken) zorgt de gemeente dat middelen na goedkeuring door de raad, beschikbaar zijn voor het behalen van haar doelstellingen.

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2020 10:45:26 met de export van 09/21/2020 13:26:18