Begroting 2021

Bijlagen

Nieuw beleid per programma

Bedragen * € 1.000,-/ "-"= nadeel, "+"= voordeel)

Nieuw beleid ( kadernota 2021)

2021

2022

2023

2024

Programma 0 Bestuur en ondersteuning 

Uitbreiding griffie

        -16.884

          -16.884

          -16.884

       -16.884

Beheerplan vastgoed

        -83.863

          -83.863

          -83.863

       -83.863

Programma 1 Veiligheid

Programma 2 Verkeer en vervoer

Programma 3 Economie 

Beeldkwaliteitsplan Centrum Voorschoten

      -100.000

        -100.000

        -100.000

        -20.000

Projecten Agenda Leidse regio

        -26.000

          -26.000

                  -  

                 -  

Programma 4 Onderwijs 

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 

Cultuureducatie met Kwaliteit

          -6.760

            -6.760

            -6.760

          -6.760

Multifunctionele accommodatie

 p.m. 

 p.m. 

 p.m. 

 p.m. 

Programma 6 Sociaal Domein 

Capaciteit omklappen sociaal domein

      -105.000

        -105.000

                  -  

                -  

Structureel inbedden pilot OJG

 p.m. 

 p.m. 

 p.m. 

 p.m. 

Verstevigen voorveld en toegang

 p.m. 

 p.m. 

 p.m. 

 p.m. 

Huisvestingskosten VVE en JGZ

 p.m. 

 p.m. 

 p.m. 

 p.m. 

Verordening WMO - regiotaxi

         -14.500

          -14.500

          -14.500

        -14.500

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Milieubeleidsplan 2021-2024

      -150.000

        -150.000

        -150.000

                -  

Programma 8 Wonen en bouwen

Uitvoeren meerjaren prestatieafspraken

          -7.500

                  -  

                  -  

                 -  

Capaciteit bouwen en wonen

      -139.500

        -139.500

                  -  

                 -  

Totaal 

     -650.007

     -642.507

      -372.007

     -142.007

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2020 10:45:26 met de export van 09/21/2020 13:26:18