Begroting 2021

Financiële begroting

Meerjarenbeeld 2020-2023

De gemeente Voorschoten heeft een structureel sluitende begroting voor de komende jaren.

Het meerjarenbeeld start met de begrotingspositie zoals vermeld in de kadernota 2021. In de raadsvergadering van juli bent u ook geïnformeerd over de gevolgen van de door het Rijk uitgebrachte meicirculaire 2020. Na deze raadsvergadering hebben zich ook ( financiële) ontwikkelingen voorgedaan die verwerkt zijn in deze begroting.
Hieronder treft u het meerjarenbeeld aan van de begroting 2021 aan. De jaren 2021, 2022 en 2024 tonen een positief saldo. Het begrotingsjaar 2023 komt vooralsnog uit op een negatief saldo.

Ontwikkelingen meerjarenbegroting 2021-2024

( bedragen * € 1.000,-/ "-"=nadeel, "+"= voordeel)

Omschrijving/ Jaar 

2021

2022

2023

2024

Vastgestelde programma begroting 2020-2023

477

324

187

287

1a. Voorjaarsnota 2020 structurele doorwerking 

-54

-58

-72

-79

1b. Totaal wijzigingen Kadernota incl. nieuw beleid ( tabel x)

-257

-568

-769

-243

Uitgangssaldo begroting 2020-2023

166

-302

-654

-35

2a. Inzet stelpost areaaluitbreiding vanaf 2022

0

75

75

75

2b. Schrappen OZB gebruik niet- woningen

0

0

0

0

2c. Verlagen budget beschutwerk

30

30

30

30

2d. Meicirculaire 2020

596

479

294

134

2e. Herberekening kapitaallasten 

14

-14

13

26

2f.  Integratie Zorg en Veiligheidshuis in RDOG

-14

-14

-14

-14

2g. Kostendekkendheid riool

66

2h. Kostendekkendheid afval

263

97

100

100

2i.  Oplossen taakstelling paspoortdio

-4

-16

-32

0

2j. Diverse kleine wijzigingen 

-15

-15

-15

-15

2k. Ondertiteling raadsvergaderingen 

-5

-5

-5

-5

2l.  BHP Vastgoed- ramen stelpost onderhoud

0

0

0

0

2m. BHP Vastgoed- ramen dotatie voorziening onderhoud 

0

0

0

0

2n. Bijramen inkomsten en uitgaven BUIG 

0

0

0

0

BEGROTINGSSALDO 2020-2023

1.098

315

-208

295

w.v. Incidenteel

 -314

   -128 

-210 

 20

w.v. structureel 

 1.412

443

 1

 274

 
De raadsbesluiten zijn verwerkt tot en met de raadsvergadering va n juli. Met de in kaart gebrachte ontwikkelingen na de kadernota van van € 931.105 laat de begroting 2021 een saldo zien van €1.097.812.

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2020 10:45:26 met de export van 09/21/2020 13:26:18