Begroting 2021

Financiële begroting

Toelichting meerjarenperspectief

Tabel 55

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2021

2022

2023

2024

( "-"= nadeel /"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

41.336

-14.117

27.219

41.037

-14.576

26.461

41.226

-14.929

26.297

41.672

-15.010

26.662

P1 Veiligheid

205

-2.160

-1.955

205

-2.160

-1.955

205

-2.160

-1.955

205

-2.160

-1.955

P2 Verkeer en vervoer

124

-3.580

-3.455

124

-3.664

-3.540

124

-3.653

-3.529

124

-3.658

-3.534

P3 Economie

229

-408

-179

202

-382

-180

202

-356

-154

202

-276

-74

P4 Onderwijs

284

-1.673

-1.389

284

-1.670

-1.386

284

-1.667

-1.383

284

-1.705

-1.421

P5 Sport, cultuur en recreatie

253

-4.274

-4.022

253

-4.286

-4.034

253

-4.287

-4.034

253

-4.300

-4.047

P6 Sociaal Domein

5.440

-20.509

-15.068

5.440

-20.425

-14.985

5.440

-20.059

-14.619

5.440

-20.058

-14.618

P7 Volksgezondheid en milieu

6.852

-6.940

-88

6.739

-6.945

-206

6.783

-7.044

-260

6.783

-6.931

-147

P8 Wonen en bouwen

3.909

-5.688

-1.779

2.852

-4.121

-1.270

1.076

-2.185

-1.109

1.022

-2.130

-1.108

Saldo van baten en lasten

58.633

-59.350

-717

57.136

-58.230

-1.094

55.594

-56.340

-746

55.986

-56.229

-243

Mutaties reserves

P0 Bestuur en ondersteuning

250

0

250

250

0

250

0

0

0

0

0

0

P1 Veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P2 Verkeer en vervoer

1.017

-600

417

427

0

427

427

0

427

427

0

427

P3 Economie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P5 Sport, cultuur en recreatie

57

-36

21

57

-20

37

57

-20

37

57

-20

37

P6 Sociaal Domein

562

0

562

637

0

637

16

0

16

16

0

16

P7 Volksgezondheid en milieu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P8 Wonen en bouwen

565

0

565

58

0

58

58

0

58

58

0

58

Totaal mutaties reserves

2.451

-636

1.815

1.429

-20

1.409

558

-20

538

558

-20

538

Resultaat

61.084

-59.986

1.098

58.565

-58.251

315

56.152

-56.360

-208

56.544

-56.250

295

Per saldo laat de begroting meerjarig na mutaties over de reserves een resultaat zien van:

  • 2021: € 1.097.812
  • 2022: € 314.649
  • 2023: -   € 208.311
  • 2024: € 294.571

De hierboven genoemde resultaten zijn inclusief incidentele baten en lasten. Om de structurele sluitendheid van de (meerjaren)begroting te berekenen worden de resultaten geschoond voor de factor incidenteel. Hiervoor zijn eerst de incidentele baten en lasten inzichtelijk gemaakt. Zie hiervoor bijlage 'Incidentele baten en lasten.

Op basis van de onderstaande tabel wordt aangetoond dat de begroting 2021 en de meerjarenraming 2021-2024, conform uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat de structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. De huidige ramingen tonen aan dat dit risico op dit moment niet aan de orde is.

Tab el ... st ructureel begrotingsresultaat

Structureel begrotingsresultaat (bedragen * €1.000)

2021

2022

2023

2024

Begrotingssaldo vóór dekking 

1.068

209

-313

190

Dekking opgenomen in begroting 

30

105

105

105

1. Saldo begroting 

1.098

314

-208

295

Waarvan incidentele dekking uit reserves

1.053

621

0

0

Waarvan incidentele baten

3.312

2.227

452

398

Waarvan incidentele lasten

-4.679

-2.977

-661

-378

2. Saldo incidentele posten 

-316

-128

-210

20

3. Structureel resultaat 

1.412

443

1

274

Voor een uitgebreide toelichting op de incidentele baten en lasten wordt verwezen naar de bijlage "Incidentele baten en lasten".

Reservemutaties
In de begroting 2021 zijn de volgende reservemutaties opgenomen:
( + = onttrekking uit reserve; - = toevoeging aan reserve)

Tabel ...

Progr.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

2021

2022

2023

2024

0

RIF-bijdrage

250

250

2

Knooppunt Voorschoten

15

15

15

15

2

Leidseweg Noord

5

5

5

5

2

Vlietwijk fase 2 Wegen

81

81

81

81

2

Vlietwijk fase 2 Openbare verlichting

16

16

16

16

2

VRI Intratuin

-600

2

VRI Intratuin

600

10

10

10

2

Rijnlandroute 

300

300

300

300

5

Kunstgrasvelden 

-36

-20

-20

-20

5

Onderlaag kunstgrasveld MHC 

10

10

10

10

5

Toplaag kunstgrasveld V'97

37

37

37

37

5

Onderlaag kunstgrasveld V'97

3

3

3

3

5

Toplaag handbalveld HVV

7

7

7

7

6

Brede welzijnorganisatie

75

6

Buurthuis Vlietwijk

16

16

16

16

6

Beschermd wonen 

50

6

Jeugdhulp

421

621

8

Bijdrage Intratuin

300

8

Invoering Omgevingswet

207

8

Nakomende werkzaamheden Dobbewijk

8

8

8

8

8

Toevoeging Voorziening Duivenvoordecorridor 

49

49

49

49

Totaal

1.815

1.409

538

538

 

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2020 10:45:26 met de export van 09/21/2020 13:26:18