Begroting 2021

Financiële begroting

Uitgangspunten

De basis voor de begroting 2021 vormen de begroting 2020 en de financiële gevolgen uit de Voorjaarsnota 2020 die doorwerken in het meerjarenbeeld. Daarnaast zijn enkele algemene uitgangspunten toegepast. Deze zijn opgenomen in de hieronder gepresenteerde tabel.

Tabel 1 Algemene uitgangspunten

Onderwerp

Begroting 2021

Begroting 2020

Salarissen
De salarissen van de griffie en de gemeentesecretaris worden in de begroting van Voorschoten opgenomen. De salarissen van de medewerkers van de werkorganisatie Duivenvoorde worden geraamd in de begroting van Werkorganisatie. De huidige cao loopt tot 1 januari 2021. De cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao vanaf 2021 lopen ten tijde van het opstellen van deze kadernota nog niet. Op basis van de gemiddelde loonontwikkeling van de afgelopen jaren schatten we het effect vooralsnog in op 2% met ingang van 2021.

2%

1,75%

Leveringen derden
Het indexpercentage voor prijsstijgingen is gebaseerd  op het niveau van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) uit het Centraal Economisch Plan 2020 van het CPB. Voor 2021 bedraagt deze 1,6%. We stellen voor de indexering in 2021 daar in te zetten waar knelpunten als gevolg van prijsstijging zich voordoen.

1,6%

1,4%

Subsidies
Voor de gesubsidieerde instellingen gaan wij uit van het vastgestelde subsidieplan 2020-2024. Het financieel effect hiervan is al verwerkt in het meerjarenbeeld van de begroting 2020. Om die reden vindt er op dit moment dan ook geen indexatie plaats.

Conform subsidieplan 2020

Conform subsidieplan 2020

Verbonden partijen
Voor de verbonden partijen en deelnemingen gaan wij in de kadernota uit van de ingediende begrotingen. Wij gaan er overigens van uit dat ook de verbonden partijen zich sterk maken voor verlaging van de bijdragen van de gemeente. Via de vertegenwoordigers in besturen zal dit standpunt met klem worden uitgedragen.

ontwerp begroting GR 2021

ontwerp begroting GR 2020

Belastingen
De aanpassing van de belastingen en rechten is gelijk aan het door het Centraal Economisch Planbureau geraamde inflatiepercentage. Het percentage geraamd in het Centraal Economisch Plan (CEP) 2020 bedraagt voor 2021 1,6% (geharmoniseerde consumentenprijsindex).

1,6%

1,4%

Rekenrente
Het werken met een vaste rekenrente is met ingang van 2017 volgens het nieuwe BBV niet meer toegestaan. De omslagrente voor 2021 bedraagt na berekening net als in 2020 1%.

1%

1%

Algemene uitkering
De algemene uitkering ramen wij in de begroting volgens de meicirculaire. Hierover ontvangt u een aparte informatiebrief.

Meicirculaire 2020

Meicirculaire 2019

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2020 10:45:26 met de export van 09/21/2020 13:26:18