Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Paragraaf Bedrijfsvoering - Voorschoten

In de paragraaf bedrijfsvoering licht het gemeentebestuur het voorgenomen beleid toe op het gebied van de PIOFACH-taken. PIOFACH staat voor personeel, informatievoorziening, (juridische zaken), financiën, administratieve organisatie, communicatie en huisvesting. Globaal gezegd zijn het de taken die nodig zijn om de gemeente als organisatie te laten functioneren.

In Voorschoten zijn deze taken belegd bij de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). De gemeente als organisatie heeft deze taken daardoor niet meer zelf in huis. Het bestuur van de WODV is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringstaken.

Uit oogpunt van transparantie vindt de verantwoording hierover plaats in de paragraaf bedrijfsvoering van de werkorganisatie.

Op 23 juni 2020 heeft het college van Voorschoten in een gezamenlijke collegevergadering met Waasenaar besloten dat de Gemeenten Voorschoten en Voorschoten eigen organisaties gaan inrichten om meer opgavegericht te kunnen werken. Dit besluit heeft gevolgen voor de WODV.  De exacte gevolgen van de aangekondigde reorganisatie en ontvlechting zijn bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. Deze gevolgen zullen meegenomen worden als wijziging op de begroting.

Op dit moment, dus zonder ontvlechting, betaalt Voorschoten jaarlijks aan de WODV de volgende bijdragen:

Tabel 34

Programma*

2021

2022

2023

2024

P0 Bestuur en ondersteuning

8.694.024

8.754.493

8.875.300

8.810.551

P1 Veiligheid

665.310

665.310

665.310

665.310

P2 Verkeer en vervoer

799.486

799.486

799.486

799.486

P3 Economie

158.105

158.105

158.105

158.105

P4 Onderwijs

185.763

185.763

185.763

185.763

P5 Sport, cultuur en recreatie

1.188.075

1.188.075

1.188.075

1.188.075

P6 Sociaal Domein

1.411.815

1.411.815

1.411.815

1.411.815

P7 Volksgezondheid en milieu

1.525.889

1.525.889

1.525.889

1.525.889

P8 Wonen en bouwen

1.465.636

1.465.636

1.465.636

1.465.636

Totaal

16.094.103

16.154.572

16.275.379

16.210.630

* gebaseerd op de begroting 2021 van de WODV

De bijdrage aan de WODV vanuit het programma bestuur en ondersteuning is relatief hoog ten opzichte van de overige programma's. Dit wordt met name veroorzaakt door de kosten op het taakveld 0.4 overhead (€ 7,4 miljoen) in programma 0.

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2020 10:45:26 met de export van 09/21/2020 13:26:18