Begroting 2021

Bijlagen

Subsidies

Subsidies
Uitgangspunten subsidies 2021
In 2020 is het nieuwe subsidiebeleid in werking getreden zoals dat is vastgesteld in de raadsvergadering van 13 juni 2019. In de begroting voor het jaar 2021 zijn de volgende bedragen opgenomen, waarvoor subsidies beschikt kunnen worden:
Tabel xx

Onderdeel subsidieplan 2020 tm 2023

Begroot budget

Subsidieplafond vastgesteld

Thema 1: Welzijn

€  1.210.000

Ja

Thema 2: Bibliotheekvoorziening   

€    322.705

Ja

Thema 2: Vluchtelingenwerk

€ 27.002

nee

Thema 2: Lokale Omroepactiviteiten

€ 15.451

nee

Thema 2: Reddingswerk   

€        1.221

Ja

Thema 2: Preventie Jeugdcriminaliteit

€        6.994

Ja

Thema 2: Discriminatievoorziening

€        8.011

Ja

Thema 3: Cultuur, cultureel erfgoed, sport en scouting    

€    143.419

ja

Subsidieplafonds
Het college heeft voor het overgrote deel van de subsidies subsidieplafonds bepaald om de uitgaven ook juridisch te limiteren. De subsidiebudgetten waarvoor geen plafond sis vastgesteld, worden bepaald op basis van wettelijke richtlijnen of worden anderszins beïnvloed van buitenaf. Hierbij moet – binnen de financiële kaders over de begroting – afgeweken kunnen worden van het hier opgenomen subsidiebudget. Voor wat betreft de verdeling van subsidies binnen de thema’s is bepaald dat verstrekking van subsidie plaatsvindt zoals verwoord in het subsidieplan 2021-2024, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Rapportage via de jaarrekening

De rapportage over de beschikte subsidies wordt opgenomen in de jaarrekening over 2021.
Over de subsidies over het jaar 2020 wordt eveneens in de jaarrekening van dat jaar gerapporteerd.

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2020 10:45:26 met de export van 09/21/2020 13:26:18