Begroting 2021

Bijlagen

Overzicht baten en lasten per taakveld

Programma:P0 Bestuur en ondersteuning

Begroting 2021

Begroting 2021

Begroting 2021

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

0.1 Bestuur

151.875

-3.309.597

-3.157.722

0.2  Burgerzaken

298.986

-739.494

-440.508

0.3  Beheer overige gebouwen en gronden

43.430

-316.109

-272.679

0.4  Overhead

20.000

-8.179.476

-8.159.476

0.5  Treasury

1.182.272

-483.335

698.937

0.61 OZB Woningen

6.091.976

-259.876

5.832.100

0.62 OZB Niet-Woningen

1.050.521

-50.848

999.673

0.63 Parkeerbelasting

0

0

0

0.64 Belastingen overig

1.318.754

-90.392

1.228.362

0.7  Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

31.117.102

0

31.117.102

0.8  Overige baten en lasten

60.791

-687.835

-627.044

0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0.10 Mutaties reserves

0

-1

-1

0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten

0

-1

-1

Saldo van baten en lasten programma

41.335.707

-14.116.964

27.218.743

Programma:P1 Veiligheid

Begroting 2021

Begroting 2021

Begroting 2021

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

112.900

-1.557.072

-1.444.172

1.2 Openbare orde en veiligheid

92.308

-603.389

-511.081

Saldo van baten en lasten programma

205.208

-2.160.461

-1.955.253

Programma:P2 Verkeer en vervoer

Begroting 2021

Begroting 2021

Begroting 2021

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

2.1 Verkeer en vervoer

111.300

-3.496.570

-3.385.270

2.2 Parkeren

13.139

-62.089

-48.950

2.3 Recreatieve havens

0

-7.023

-7.023

2.5 Openbaar vervoer

0

-14.047

-14.047

Saldo van baten en lasten programma

124.439

-3.579.729

-3.455.290

Programma:P3 Economie

Begroting 2021

Begroting 2021

Begroting 2021

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

3.1 Economische ontwikkeling

0

-281.592

-281.592

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

67.660

-45.182

22.478

3.4 Economische promotie

161.324

-81.343

79.981

Saldo van baten en lasten programma

228.984

-408.117

-179.133

Programma:P4 Onderwijs

Begroting 2021

Begroting 2021

Begroting 2021

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

4.1 Openbaar basisonderwijs

12.000

-197.636

-185.636

4.2 Onderwijshuisvesting

42.400

-778.378

-735.978

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

229.620

-696.579

-466.959

Saldo van baten en lasten programma

284.020

-1.672.593

-1.388.573

Programma:P5 Sport, cultuur en recreatie

Begroting 2021

Begroting 2021

Begroting 2021

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

5.1 Sportbeleid en activering

0

-177.582

-177.582

5.2 Sportaccommodaties

47.839

-584.698

-536.859

5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

69.710

-149.012

-79.302

5.4 Musea

0

-7.723

-7.723

5.5 Cultureel erfgoed

25.645

-224.936

-199.291

5.6 Media

61.315

-371.762

-310.447

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

48.002

-2.758.509

-2.710.507

Saldo van baten en lasten programma

252.511

-4.274.222

-4.021.711

Programma:P6 Sociaal Domein

Begroting 2021

Begroting 2021

Begroting 2021

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

6.1  Samenkracht en burgerparticipatie

350.491

-1.869.876

-1.519.385

6.2  Wijkteams

14.427

-557.405

-542.978

6.3  Inkomensregelingen

4.920.152

-6.768.361

-1.848.209

6.4  Begeleide participatie

0

-226.754

-226.754

6.5  Arbeidsparticipatie

0

-887.870

-887.870

6.6  Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

-868.912

-868.912

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

146.167

-2.752.934

-2.606.767

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1.160

-5.366.389

-5.365.229

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

8.100

-206.782

-198.682

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

-1.003.496

-1.003.496

Saldo van baten en lasten programma

5.440.497

-20.508.779

-15.068.282

Programma:P7 Volksgezondheid en milieu

Begroting 2021

Begroting 2021

Begroting 2021

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

7.1 Volksgezondheid

73.995

-1.718.117

-1.644.122

7.2 Riolering

2.716.591

-1.743.722

972.869

7.3 Afval

3.748.029

-2.473.601

1.274.428

7.4 Milieubeheer

0

-696.434

-696.434

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

313.635

-308.618

5.017

Saldo van baten en lasten programma

6.852.250

-6.940.492

-88.242

Programma:P8 Wonen en bouwen

Begroting 2021

Begroting 2021

Begroting 2021

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

8.1 Ruimtelijke ordening

20.054

-1.422.509

-1.402.455

8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

3.264.579

-3.330.270

-65.691

8.3 Wonen en bouwen

624.430

-935.583

-311.153

Saldo van baten en lasten programma

3.909.063

-5.688.362

-1.779.299

Reserves

Onttrekking

Toevoeging

Mutaties

P0 Bestuur en ondersteuning

250.000

0

250.000

P1 Veiligheid

0

0

0

P2 Verkeer en vervoer

1.017.184

-600.000

417.184

P3 Economie

0

0

0

P5 Sport, cultuur en recreatie

57.159

-36.433

20.726

P6 Sociaal Domein

562.185

0

562.185

P7 Volksgezondheid en milieu

0

0

0

P8 Wonen en bouwen

564.757

0

564.757

Mutaties reserves

2.451.285

-636.433

1.814.852

Geraamde resultaat

61.083.964

-59.986.152

1.097.812

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2020 10:45:26 met de export van 09/21/2020 13:26:18