Begroting 2021

Paragrafen

Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen

In deze paragraaf beschrijven we welke bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen nog van
toepassing zijn op de gemeentelijke begroting. Er is één taakstelling voor 2020 en verder van toepassing op de begroting.

De volgende definities zijn van toepassing op deze paragraaf:

Een bezuiniging wordt rechtstreeks op de baten en lasten van de begroting verwerkt. Bij de
kadernota wordt vaak aangekondigd op welke posten wordt bezuinigd, in de begroting die de raad
vervolgens vaststelt zijn deze bezuinigingen verwerkt.

Een taakstelling is een opgave die de organisatie voor de langere termijn wordt opgelegd.
Hieronder valt bijvoorbeeld het voornemen om het personeelsbestand terug te brengen met een
opgelegd bedrag of percentage. Om dit te kunnen realiseren moet er nog een plan worden
opgesteld en moet er nog rekening gehouden worden met frictiekosten en dergelijke. Pas op
langere termijn ontstaan de positieve financiële effecten.

Ombuigingen hebben een beleidsinhoudelijk overweging en hebben daardoor een politieke lading. Een voorbeeld hiervan is de afweging of de gelden van het sociaal domein voor andere zaken dan het sociaal domein zouden kunnen worden ingezet.

Voor het beoordelen van de realiteitswaarde is het volgende van belang:

• Een op het programma verwerkte bezuiniging is reëel. Het budget is verlaagd en er is een
verantwoordelijk budgethouder.
• Bij een taakstelling is de onderliggende toelichting van belang, het realiteitsgehalte kan pas later worden beoordeeld;
• Een ombuiging vergt een beleidsinhoudelijke afweging, de besluitvorming in de raad is hiervoor
van belang.

Alle eerder opgenomen bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen in de begrotingen zijn verwerkt in de (meerjaren)begroting en zijn of worden gerealiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2020 10:45:26 met de export van 09/21/2020 13:26:18