Begroting 2021

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

 
De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft inzicht in hoe het gemeentelijk kapitaal in stand wordt gehouden. Kapitaalgoederen zijn eigendommen van de gemeente zoals wegen, riolering, openbaar groen en gebouwen. De diverse kapitaalgoederen zijn onderdeel van de taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer, 5.7 Openbaar groen en (open-lucht)recreatie en 7.2 Riolering. De budgetten van vastgoed staan verspreid over de begroting in het taakveld waarvoor zij een functie vervullen. Het beleidsmatige deel van vastgoed staat beschreven onder 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden.

Het in stand houden van de fysieke leefomgeving is een kerntaak van de gemeente. Het in goede staat in stand houden van kapitaalgoederen draagt bij aan het functioneren, de veiligheid en daarmee het welzijn van de samenleving. Daarnaast is de fysieke leefomgeving van groot economisch belang en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Voorschoten om te verblijven en om in te investeren. Dit doen wij in samenwerking met betrokken partijen om te komen tot een aantrekkelijke en groen dorp. De kapitaalgoederen worden in stand gehouden op een laag kwaliteitsniveau (CROW niveau C).

Doelstellingen

Basis op orde
Om efficiënt en effectief kapitaalgoederen in stand te houden is het noodzakelijk dat er actuele informatie beschikbaar is. In 2020 heeft de nadruk gelegen op het eenduidig in beeld brengen van de kwantiteit en kwaliteit van het areaal. Dit proces wordt in de eerste helft van 2021 afgerond. Met deze informatie wordt er een nota kapitaalgoederen opgesteld welke in beeld brengt of er voldoende budget is om de kapitaalgoederen in stand te houden.

De beheerdata vormen een cruciaal onderdeel voor het in stand houden van de kapitaalgoederen. Deze gegevens worden verwerkt in beheersystemen die worden gevuld en geactualiseerd vanuit schouwen en inspecties. Het actualiseren, ontsluiten en analyseren van beheerdata is een continu proces welke de komende jaren wordt voortgezet met behulp van een geografisch informatiesysteem. Met actuele data wordt het mogelijk om te sturen op prestaties, risico’s en kosten. Hierdoor komt transparant in beeld, op basis van welke keuzes maatregelen worden uitgevoerd.  

Een dorp voor iedereen
Bewoners in Voorschoten zijn betrokken bij het in stand houden van de leefomgeving. Op diverse locaties gaan inwoners aan de slag in het openbaar groen en zorgen voor een hogere kwaliteit en samenhang in een straat of buurt. Dit willen wij verder voortzetten.
Door gebruik te maken van de nieuwe werkmethode integraal gebiedsgericht werken zetten wij in op een actieve inbreng van inwoners en ondernemers nemen hen mee in de afwegingen die gemaakt worden. Ook bij reguliere werkzaamheden in de leefomgeving communiceren wij actief over wat en waarom dit wordt uitgevoerd. Want alleen samen kunnen wij het dorp mooier maken.

In stand houden kapitaalgoederen
Het beheer en onderhoud en de daarvoor benodigde budgetten zijn gebaseerd op de beheerplannen voor de diverse kapitaalgoederen. De fysieke leefomgeving is één geheel waardoor het van belang is om vanuit een integraal beeld te komen tot verschillende instandhoudingsplannen. Hiervoor werken wij toe naar een verdere verbinding van strategische, tactische en operationele doelen zodat inzichtelijk wordt wat de bijdrage van het in standhouden van de fysieke leefomgeving is op het behalen van de gemeentelijke doelen. Van daaruit wordt per kapitaalgoed een instandhoudingsplan opgesteld. In onderstaande tabel enkele gegevens van de kapitaalgoederen;      

Beheerplan

Areaalgegevens

Kwaliteits-
niveau

Toelichting

Wegen 2016-2020

92 ha

C

Het uitgangspunt is om de functionaliteit en veiligheid te waarborgen.

Civieltechnische kunstwerken 2016-2020 (bruggen)

108 stuks

C

Van het areaal voldoet 94% aan het kwaliteitsniveau C. Het uitgangspunt is het waarborgen van de functionaliteit en de veiligheid te garanderen.

Openbare verlichting 2016-2020

4.530 stuks

C

Het beheer van de openbare verlichting is erop gericht om de bedrijfszekerheid te waarborgen en het areaal veilig en duurzaam in stand te houden.
Vanuit het landelijk energieakkoord is er een opgave dat in 2030 minimaal 50% besparing is bereikt op het energieverbruik t.o.v. 2013. In samenhang met de onderhoudsopgave wordt in beeld gebracht hoe deze opgave te realiseren. Door onder ander het toepassen van energiezuinige verlichting (led) en energiebesparende maartregelen zoals bijvoorbeeld dimmen. Van het huidige areaal is momenteel 37% voorzien van ledverlichting waarvan het licht in de nacht wordt gedimd.

Verkeersregel-installaties 2026-2020

16 stuks

C

Het areaal is op orde en geheel voorzien van ledverlichting. De uitgangspunten zijn het waarborgen van de bedrijfszekerheid en een duurzame instandhouding.

Wegmeubilair 2016-2020

6.500 stuks*

C

Het waarborgen van de functionaliteit van verkeersborden, hekwerken, fietsvoorzieningen en palen

Integraal waterketenplan 2019-2023 (Riolering)

144 km1

basis

Het uitgangspunt voor de riolering is het in standhouden van het rioolsysteem tegen zo laagmogelijke kosten waarbij de veiligheid en volksgezondheid is gewaarborgd.

Instandhouding: Opstellen van een basis rioleringsplan om de benodigde capaciteit vast te stellen
Wateroverlast: maatregelen om water op straat tegen te gaan worden in beeld gebracht bij gebieden die integraal gebiedsgericht worden opgepakt

Grondwater : Bij de uitvoering van de werkzaamheden bij de Leidseweg Noord worden maatregelen genomen om de overlast van grondwater tegen te gaan.

Data op orde: Een deel van de beheerdata is verouderd (meer dan 7 jaar oud) waardoor er extra inspecties worden uitgevoerd om de beheerdata actueel te maken

Vervanging : In het IWKP is een vervangingsopgave voor de periode 2019-2023 voorzien van 8 km vrij-vervalriolering.

Oppervlakte water 2016-2020

Circa 22,4 km1*

-

Er wordt ingezet op het in stand houden van de waterbouwkundige kunstwerken en het door baggeren op diepte houden van de watergangen.

Groen &
Bomen 2016-2020

102 ha

    1.  

C

Het openbaar groen en bomen zijn een beeldbepalend onderdeel van de leefomgeving. Het uitgangspunt is het duurzaam, veilig en in samenwerking met inwoners in stand te houden van het openbaar groen. Inwoners hebben hierin een belangrijke bijdrage. Zij zorgen voor een hogere kwaliteit en voor meer sociale samenhang. Vanuit de gemeente worden initiatieven door inwoners actief ondersteund, wat heeft geresulteerd dat ruim 1,2 hectare wordt beheerd door inwoners. Jaarlijks komen er 5 a 8 locaties bij waar inwoners het groen adopteren.
Daarnaast wordt ingezet op het verhogen van de biodiversiteit. Dit is vertaald naar maatregelen in het actieplan Mee(r) doen voor bijen. Voorbeelden zijn het toepassen van minimaal 50% bij-vriendelijke beplanting bij herinrichtingen, gefaseerd maaien, creëren van nestelplekken en actief communiceren over de bij.

Speeltoestellen 2016-2020

393

C

Een aantrekkelijke speelomgeving voor kinderen en jongeren is het uitganspunt. Om dit te bereiken wordt bij het herinrichten van speelplekken ingezet op centrale uitdagende speelplekken in een wijk en spelen met natuurlijke materialen. Voor jongeren wordt gekeken naar het uitdagend maken van sportfaciliteiten en aantrekkelijke chillplekken. Dit wordt in samenwerking jongerenwerk en de politie opgepakt.

Voertuigen  2019-2023

sober

De voertuigen zijn er ter ondersteuning van het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Zo worden de voertuigen onder andere ingezet voor het in stand houden van de leefomgeving, afvalinzameling, toezicht en facilitaire zaken.

Het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het waar mogelijk verduurzamen van het wagenpark zijn de uitgangspunten voor het onderhoud en vervanging van voertuigen. Nagegaan zal worden of lease van voertuigen aantrekkelijker is dan koop.

Vastgoed 2021-2024

18 objecten kernportefeuille
14 objecten  strategische portefeuille

sober

In 2020 heeft de raad het beheerplan vastgoed 2021-2024 vastgesteld. Hierin is een indeling gemaakt naar een kern- en strategische portefeuille.

Voor de kernportefeuille, objecten waar geen verandering in gebruik en functie zijn voorzien, is het uitgangspunt om deze sober en doelmatig in stand te houden.
Bij de strategische portefeuille, waar een verandering qua gebruik en functie in de nabije toekomst worden voorzien, is het uitgangspunt om met calamiteitenonderhoud het object wind- en waterdicht te houden. Een uitzondering hierop is het zwembad waar de raad heeft besloten om deze nog minimaal 5 jaar in stand te houden. Overige grotere objecten uit de strategische portefeuille zijn het Cultureel centrum, het gemeentehuis, de sporthal en de bibliotheek.

* deze cijfers zijn gebaseerd op niet geactualiseerde data

Uitdagingen en risico’s

Ontwikkelingen
Er komen een groot aantal ontwikkelingen op de gemeente af die een impact hebben op de leefomgeving en de daarbij behorende kapitaalgoederen. Zoals onder andere de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en de Omgevingswet. Het is daarom noodzakelijk om na de denken hoe met het in stand houden van de fysieke leefomgeving deze ontwikkeling kunnen worden gefaciliteerd en de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Om in te spelen op deze ontwikkelingen is gestart met integraal gebiedsgericht werken. Dit is een methode waarbij werkzaamheden in de leefomgeving integraal op elkaar worden afgestemd en de afweging wordt gemaakt hoe op deze ontwikkelingen ingespeeld kan worden. Integraal gebiedsgericht werken betekent dat wij in staat zijn de aspecten die van invloed zijn op de leefomgeving te overzien en dat wij met elkaar optrekken om de uitdagingen aan te gaan. Dit doen wij met bewoners, ondernemers, instellingen en ander partners in een gebied. Deze aanpak sluit daarmee aan bij de Omgevingswet.

In Voorschoten is Adegeest de eerste wijk waar gestart wordt met integraal gebiedsgericht werken. Er is gekozen om met deze wijk te starten vanwege de onderhoudsopgave die er in deze wijk ligt. Naast gebieden die integraal gebiedsgericht worden opgepakt, blijven er ook onderhoudsopgaven die afzonderlijk worden uitgevoerd.  

Renovatieprogramma nutsleidingen
Vanuit de nutspartijen is aangegeven dat zij de komende jaren een grote opgave hebben om verouderde kabels en leidingen te vervangen. De gemeente is in gesprek met de nutspartijen om kansen en knelpunten in beeld te brengen en overlast voor omwonenden en bedrijven zo klein mogelijk te houden.

Indexatie
Op de jaarlijks beschikbaar gestelde instandhoudingsbudgetten wordt geen indexatiecorrectie toegepast. Bij de kadernota 2021 is besloten om geen indexatie door te voeren op leveringen derden. Marktpartijen voeren echter jaarlijks op basis van het CBS een indexering door. Voor 2021 bedraagt het indexpercentage naar verwachting 1,6%.

Budgettair kader
In de onderstaande tabellen zijn de budgetten voor het in stand houden en vervangingen van de kapitaalgoederen inzichtelijk gemaakt. Vanuit een eenduidige ontsluiting van informatie zijn de tabellen gelijk van opbouw. De grijs gemarkeerde regels in de tabellen Voorziening en Investering geven aan dat er voor dat kapitaalgoed geen voorziening of investering is.

Exploitatie

Kapitaalgoed

2021

2022

2023

2024

Specificatie werkzaamheden

Wegen

1.227

1.249

1.262

1.265

Herstelwerkzaamheden asfalt, bestrating, markeringen en inspecties

Civieltechnische kunstwerken

127

128

130

132

Reinigingen, schilderen, herstelwerkzaamheden en inspecties

Openbare verlichting

422

421

421

421

Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen

Verkeersregelinstallaties

152

152

152

152

Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen

Wegmeubilair

61

61

61

61

Reinigen, herstellen en vervanging

Riolering (IWKP)

1.338

1.345

1.447

1.486

Reparaties, verhelpen storingen, reiniging en inspecties

Oppervlaktewater

489

505

516

521

Maaien en krozen, baggeren, reparaties beschoeiingen

Groen & bomen

997

997

996

996

Onderhoud beplanting, bomen, maaien gras, verwijderen onkruid en zwerfvuil, herstellen en vervanging van beplanting en bomen

Speelvoorzieningen

218

218

218

218

Veiligheidscontroles, reparaties en onderhoud

Voertuigen

578

659

621

635

Belastingen, verzekeringen, brandstof en onderhoud

Vastgoed

1.522

1.521

1.605

1.603

Dagelijks onderhoud, elektra, water

x 1.000 (incl. dotatie voorziening en kapitaallasten, excl. interne uren)

Onttrekking voorziening

Kapitaalgoed

2021

2022

2023

2024

Specificatie werkzaamheden

Wegen

1.010

295

825

294

Vervangen toplaag asfalt wegen en groot onderhoud elementenverhardingen

Civieltechnische kunstwerken

45

80

70

77

Groot onderhoud aan bruggen, tunnels en geluidsschermen

Openbare verlichting

110

80

70

70

Groot onderhoud en vervanging van de openbare verlichting

Verkeersregelinstallaties

55

80

65

82

Groot onderhoud van verkeersregelinstallaties en pollers

Wegmeubilair

Riolering

Oppervlakte Water

0

0

0

0

Groen & bomen

Speelvoorzieningen

100

195

330

194

Groot onderhoud en vervanging van speeltoestellen en valondergronden

Voertuigen

Vastgoed

132

132

132

132

Groot onderhoud gebouwen

x 1.000 (onttrekking conform beheerplan)

Investering

Kapitaalgoed

2021

2022

2023

2024

Specificatie werkzaamheden

Wegen

685

420

125

735

Vervangen van asfalt en elementenverhardingen

Civieltechnische kunstwerken

57

57

57

57

Vervanging van bruggen, geluidsschermen en tunnels

Openbare verlichting

Verkeersregelinstallaties

Wegmeubilair

Riolering

2.945

3.485

1.610

1.170

Vervanging en groot onderhoud van de riolering en gemalen

Oppervlaktewater

375

150

150

150

Vervanging van beschoeiingen, steigers, duikers en damwanden

Groen en bomen

Speelvoorzieningen

Voertuigen

525

75

144

0

Vervanging van auto’s, vrachtwagens

Vastgoed

x 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2020 10:45:26 met de export van 09/21/2020 13:26:18