Begroting 2021

P3 Economie

Financiën

Tabel 12

Programma: P3 Economie

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3.1 Economische ontwikkeling

Baten

0

9

0

0

0

0

Lasten

-221

-327

-282

-282

-256

-176

Saldo

-221

-318

-282

-282

-256

-176

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Baten

70

65

68

41

41

41

Lasten

-69

-51

-45

-19

-19

-19

Saldo

1

14

22

21

21

21

3.4 Economische promotie

Baten

155

159

161

161

161

161

Lasten

-112

-97

-81

-81

-81

-81

Saldo

42

62

80

80

80

80

Totaal baten

Baten

225

233

229

202

202

202

Totaal lasten

Lasten

-403

-476

-408

-382

-356

-276

Saldo van baten en lasten

Saldo

-178

-243

-179

-180

-154

-74

Onttrekking reserves

113

163

0

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

113

163

0

0

0

0

Geraamde resultaat

-65

-80

-179

-180

-154

-74

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2021 ten opzichte van begroot 2020 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Mutaties reserves
In 2021 vinden geen onttrekkingen plaats voor digitalisering, beeldkwaliteitsplan en kwaliteitsimpuls.

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2020 10:45:26 met de export van 09/21/2020 13:26:18