Begroting 2021

P3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling

Wat gaan we daarvoor doen ?    

3.1 Economische ontwikkeling

Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Economische vestigingsklimaat staat onder druk

Uitvoering economische agenda en actualisering economische visie

Uitvoering van economische projecten agenda Leidse regio 2021/2022 (Economie 071)

Kwaliteitsverbetering centrumgebied en vermindering leegstand en gevarieerd aanbod in het centrum

Toelichting

Economische vestigingsklimaat staat onder druk
Het economisch vestigingsklimaat in Voorschoten staat onder druk door ontwikkelingen buiten Voorschoten (online aankopen, ontwikkeling van Mall of the Netherlands en ontwikkeling van overige regionale centra) en – niet in de laatste plaats - als gevolg van het Coronavirus. Ook de woningbouwontwikkeling brengt een vraag naar arbeidsplaatsen met zich mee. Een sterke lokale economie is een belangrijke pijler voor de vitaliteit van Voorschoten.

Uitvoering Economische Agenda
In 2020 wordt in samenwerking met diverse ondernemers (collectieven) in Voorschoten een Economische Agenda 2020-2023 opgesteld. De Agenda bevat concrete maatregelen per economische thema dat geprioriteerd is door de raad. In 2021 wordt per thema uitvoering gegeven aan de Economische Agenda volgens de prioritering vastgesteld door de raad. Dit betekent dat in 2021 uitvoering wordt gegeven aan de eerste thema’s zoals groeisectoren lokale economie, toerisme en recreatie, versterken van winkelgebieden en duurzaamheid. Bij de economische agenda zal ook verbinding worden gemaakt  met de ontwikkeling op langere termijn van het centrum via het ruimtelijk ontwikkelprogramma van locaties in het centrum als bedoeld in het raadsbesluit van mei 2020.

Projecten Leidse regio 2021/2022 (Economie 071)
Voorschoten is 1 van de 14 partners van Economie071. Dit is sinds 2014 een samenwerkingsverband tussen gemeenten, onderwijs en ondernemers in de Leidse regio. Partijen streven de volgende inhoudelijke doelen na: Economische structuurversterking – Versterken, verbreden van het economisch profiel van de Leidse regio; Ondernemerschap & Starters – Verdienen; Onderwijs en Arbeidsmarkt – Verbinden; Vestigingsklimaat – Verleiden; Regiomarketing - Vertellen. De gemeenten reserveren ten minste € 1,00 per inwoner per jaar voor projecten van Economie071. Dit om ervoor zorg te dragen dat dat projecten onder de vlag van Economie071 tot uitvoering gebracht kunnen worden. Voorschoten participeert in diverse economische projecten onder de vlag van Economie071 die uit het budget moeten worden bekostigd.
Dit zijn de projecten:

  • Talent op maat (Human Capital Actieplan): Voorschoten is trekker van het regionale project
  • Bedrijventerreinen Leidse regio
  • Circulaire economie/ duurzaam ondernemen
  • Be good and tell it
  • Een regionale visie op Retail

Kwaliteitsverbetering centrumgebied
Om te voorkomen dat de leegstand in het centrum verder oploopt, de voorzieningen uit Voorschoten wegvloeien en ervoor te zorgen dat Voorschoten vitaal blijft, werken wij in 2021 aan een plan om de:

  • Kwaliteit en multifunctionaliteit van de openbare ruimte en de winkelrouting in het centrumwinkelgebied te verbeteren, incl. analyse van opgaaf en aandacht voor functiemenging en conform een Integraal Gebiedsgerichte Aanpak;
  • Identiteit van het centrum te versterken, passend bij het DNA van Voorschoten en de kernwaarden van het centrum en het aantrekken van publiekstrekkers;
  • Kracht van de samenleving te stimuleren en de samenwerking te versterken om gezamenlijke doelen te kunnen bereiken, bijvoorbeeld door het inzetten van een gebiedsmanager of matchmaker.
  • Vermindering leegstand en gevarieerd aanbod in het centrum
Deze pagina is gebouwd op 10/05/2020 10:45:26 met de export van 09/21/2020 13:26:18