Begroting 2021

P2 Verkeer en vervoer

Financiën

Tabel 11

Programma: P2 Verkeer en vervoer

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2.1 Verkeer en vervoer

Baten

198

111

111

111

111

111

Lasten

-3.001

-3.584

-3.497

-3.581

-3.570

-3.575

Saldo

-2.803

-3.472

-3.385

-3.470

-3.459

-3.464

2.2 Parkeren

Baten

36

13

13

13

13

13

Lasten

-39

-44

-62

-62

-62

-62

Saldo

-2

-31

-49

-49

-49

-49

2.3 Recreatieve havens

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

0

0

-7

-7

-7

-7

Saldo

0

0

-7

-7

-7

-7

2.5 Openbaar vervoer

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-6

-13

-14

-14

-14

-14

Saldo

-6

-13

-14

-14

-14

-14

Totaal baten

Baten

234

124

124

124

124

124

Totaal lasten

Lasten

-3.046

-3.641

-3.580

-3.664

-3.653

-3.658

Saldo van baten en lasten

Saldo

-2.811

-3.517

-3.455

-3.540

-3.529

-3.534

Onttrekking reserves

35

402

1.017

427

427

427

Toevoeging reserves

0

0

-600

0

0

0

Mutaties reserves

35

402

417

427

427

427

Geraamde resultaat

-2.776

-3.115

-3.038

-3.113

-3.102

-3.107

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2021 ten opzichte van begroot 2020 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (voordeel van € 87.000 t.o.v. begroting 2020)
Het verschil wordt mede veroorzaakt door de ramingen in de begroting 2021 van kapitaallasten voor de Rijnlandroute ad € 300.000 (nadeel) en raming van een hogere storting in de voorziening wegen conform beheerplan ad € 100.000 (nadeel).
Daar tegenover staan diverse voordelen als gevolg van eenmalige lasten in de begroting 2020, zo als €100.000 dotatie in de voorziening Openbare verlichting, €60.000 verkeersmaatregelen Multatulilaan, € 61.000 diverse verkeersonderzoeken en € 89.000 hogere doorbelasting uren WODV op dit taakveld.

Reservemutaties
Onttrekking reserve voor kosten Rijnlandroute ad € 300.000 en dotatie in voorziening openbare verlichting ad € 100.000. Daarnaast toevoeging en onttrekking reserve ad € 600.000 voor kosten herontwikkeling Intratuin Leidseweg aansluiting ontsluitingsweg en kosten verkeersregelinstallatie.

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2020 10:45:26 met de export van 09/21/2020 13:26:18